แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมท่าอากาศยาน อัปเดตล่าสุด 2561

ราคาเริ่มต้น 395.00 ฿

รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ

  1. แบบไฟล์ PDF395 บาท
  2. แบบเล่มหนังสือ585 บาท
  3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท)605 บาท

การโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงไทย : 954-0-13913-9นายเอกพันธ์ คำพิลา
  • พร้อมเพย์: 086-457-9434นายเอกพันธ์ คำพิลา
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมท่าอากาศยาน อัปเดตล่าสุด 2561

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมท่าอากาศยาน อัปเดตล่าสุด 2561

 

เนื้อหาภายในเล่ม

– – ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– เก็งข้อสอบประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เช่น
— ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
— ประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
— ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
— ประกาศ คพร. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
— ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
— ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และแบบ คพร. สป.1- สป.2
— ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558
— ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555
— ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
– การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
– พรบ. ทางเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมท่าอากาศยาน
– แนวข้อสอบ พรบ. ทางเดินอากาศ พ.ศ. 2497
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการพ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการพ.ศ. 2544
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

ไฟล์ PDF, รูปเล่มหนังสือ