แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า อัพเดทล่าสุด

ราคาเริ่มต้น 395.00 ฿

 

 

line@sheetthai.shop

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด

        แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของกรมเจ้าท่า ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
– ความรู้พื้นฐานในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ
– แนวข้อสอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
– แนวข้อสอบอนุสัญญาที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
– วิชากฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– กฎหมายข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการพ.ศ. 2553
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

ไฟล์ PDF, รูปเล่มหนังสือ